امروز شنبه 24 آذر 1397

لوازم گلدوزی و شماره دوزی

جواهر دوزی
جواهر دوزی - آفاق امیریان
12,500 تومان
موجود نيست
شماره دوزی 10
دنیای هنر شماره دوزی 10 - اکرم ذاکری
18,000 تومان
شماره دوزی 9
دنیای هنر شماره دوزی 9 - اکرم ذاکری
18,000 تومان
دنیای هنر شماره دوزی8
دنیای هنر شماره دوزی8 - اکرم ذاکری
16,000 تومان
سوزن تنبوره دوزی
سوزن تنبوره دوزی (رشتی دوزی)
9,000 تومان
موجود نيست
قاب کوچک گلدوزی نمونه- طرح 62
قاب کوچک گلدوزی نمونه- طرح 62
7,500 تومان
قاب کوچک گلدوزی نمونه- طرح 60
قاب کوچک گلدوزی نمونه- طرح 60
7,500 تومان
پروژه شماره دوزی 1
پروژه شماره دوزی1 - طرح خوک
7,500 تومان
پروژه شماره دوزی 2
پروژه شماره دوزی 2 - طرح قلب
7,500 تومان
نخ عمامه  کرم
نخ عمامه خارجی کرم
2,000 تومان
نخ عمامه  آبی
نخ عمامه خارجی آبی
2,000 تومان
نخ عمامه سبز
نخ عمامه خارجی سیز
2,000 تومان