امروز سه شنبه 28 آبان 1398

لوازم گلدوزی و شماره دوزی

شماره دوزی 10
دنیای هنر شماره دوزی 10 - اکرم ذاکری
18,000 تومان
شماره دوزی 9
دنیای هنر شماره دوزی 9 - اکرم ذاکری
18,000 تومان
دنیای هنر شماره دوزی8
دنیای هنر شماره دوزی8 - اکرم ذاکری
16,000 تومان
سوزن تنبوره دوزی
سوزن تنبوره دوزی (رشتی دوزی)
9,000 تومان
موجود نيست
قاب کوچک گلدوزی نمونه- طرح 62
قاب کوچک گلدوزی نمونه- طرح 62
10,000 تومان
موجود نيست
قاب کوچک گلدوزی نمونه- طرح 60
قاب کوچک گلدوزی نمونه- طرح 60
10,000 تومان
موجود نيست
پروژه شماره دوزی 1
پروژه شماره دوزی1 - طرح خوک
7,500 تومان
پروژه شماره دوزی 2
پروژه شماره دوزی 2 - طرح قلب
7,500 تومان
نخ عمامه  کرم
نخ عمامه خارجی کرم
2,000 تومان
موجود نيست
نخ عمامه  آبی
نخ عمامه خارجی آبی
2,000 تومان
موجود نيست
نخ عمامه سبز
نخ عمامه خارجی سیز
2,000 تومان
موجود نيست
نخ عمامه  سرمه ای
نخ عمامه خارجی سرمه ای
2,000 تومان
موجود نيست