امروز جمعه 28 دی 1397

لوازم گلهای کریستالی

گلبرگ چیپسی بزرگ مات
گلبرگ چیپسی بزرگ مات بسته 50 گرمی
3,500 تومان
گلبرگ چیپسی متوسط مات
گلبرگ چیپسی متوسط مات بسته 50 گرمی
3,500 تومان
گلبرگ چیپسی ریز مات
گلبرگ چیپسی ریز مات بسته 50 گرمی
3,500 تومان
شکوفه شش پر مات
شکوفه شش پر مات بسته 100 گرمی
3,000 تومان
موجود نيست
نرگس کوچک  مات
نرگس متوسط مات بسته 50 گرمی
3,500 تومان
مارگریت مات
مارگریت مات بسته 50 گرمی
3,500 تومان
گلبرگ مگنولیا مات
گلبرگ مگنولیا مات بسته 50 گرمی
3,500 تومان
گلبرگ کاملیا مات
گلبرگ کاملیا مات بسته 50 گرمی
3,500 تومان
موجود نيست
گلبرگ رز وحشی متوسط مات
گلبرگ رز وحشی متوسط مات بسته 50 گرمی
3,500 تومان
موجود نيست
گلبرگ رز وحشی ریز مات
گلبرگ رز وحشی ریز مات بسته 100 گرمی
5,400 تومان
موجود نيست
شکوفه ریز مات
شکوفه ریز مات بسته 50 گرمی
3,500 تومان
برگ رز  مات
برگ رز مات بسته 100 گرمی
3,750 تومان