امروز شنبه 24 آذر 1397

لوازم شمع سازی

قالب خروس
قالب خروس دو تکه
3,000 تومان
موجود نيست
رنگ پودری فلورنست شمع سازی
رنگ پودری فلورنست شمع سازی - 10 گرم
2,500 تومان
تشتک وارمر
تشتک وارمر- بسته 10 تایی
1,500 تومان
موجود نيست
قابی بیضی کنگره ای 3 تکه
قابی بیضی کنگره ای 3 تکه
7,500 تومان
موجود نيست
قالب قلب کنگره ای 3 تکه
قالب قلب کنگره ای 3 تکه
7,500 تومان
موجود نيست
اسید استئاریک
اسید استئاریک -بسته 100 گرمی
2,000 تومان
موجود نيست
نمک براکس
نمک براکس- 60 میل
3,000 تومان
موجود نيست
فتیله آماده
فتیله بوراکس خورده - بسته 5 متری
1,000 تومان
موجود نيست
فتیله متوسط
فتیله متوسط - بسته 10 متری
1,000 تومان
اسانس شمع
اسانس شمع - 10 میل
4,500 تومان
موجود نيست
پارافین  تخته ای
پارافین جامد تخته ای - کیلویی
6,300 تومان
موجود نيست
پارافین مایع
پارافین مایع
3,000 تومان
موجود نيست